Beskrivning i enlighet med Personal Data Files Act (Personuppgiftslagen) (523/99) 10§


1. Registrator
Registratorn för nätverkstjänsternas kundregister ska agera å moderbolaget Lappset Group Oy (LAPPSET GROUP OY).
Kundinformation uteslutande ges till dotterbolag eller återförsäljare för LAPPSET GROUP OY ska endast innehålla uppgifter om kunder i återförsäljarnas respektive länder.

Lappset Group Oy
P.O. Box 8146
FIN-96101 Rovaniemi
FINLAND
Tel. +358 20 7750100


2. Frågor avseende registret
Kundserviceenheten hos Lappset Group Oy handlägger alla problem samt respons beträffande registrering.

3. Registrets namn
LAPPSET GROUP OY nätverkstjänsters kundregister.

4. Syftet med administrering av personuppgifter
Syftet med administrering av personuppgifter är att möjliggöra övervakning av kundrelationer, underlätta tillhandahållandet av tjänster till kunden och att behandla personuppgifter som avser nätverkstjänsterna i enlighet med Personal Data Files Act (Personuppgiftslagen)(523/99), att bistå forskningsaktiviteter och tillhandahålla information till kunder baserat på kunduppgifter genom LAPPSET GROUP OYs mediekanaler och tjänster samt att upprätthålla absolut sekretess angående kundinformation till alla utomstående parter.

5. Uppgifter i registret
Registret innehåller information om kunder enligt följande uppogiftskategorier:

Kundens namn
Verksamhetsområde/arbetsbeskrivning
Språk
Kontaktinformation (telefon, e-post, endast i kontaktsyfte)
Personlig identifikationsinformation (lösenord/användarnamn)
Företags- eller organisationsinformation (det företag eller den organisation som personen i fråga representerar)
Intressen
Licensinformation


6. Information i registret
Informationen erhålles genom uppgifter som insamlas från kunden i samband med registrering av nätverkstjänster.

7. Tillhandahållande av information
Registratorn ska ej göra kundens personuppgifter tillgängligt för utomstående parter. Kundinformation som på elektronisk väg uteslutande ges till dotterbolag eller återförsäljare för LAPPSET GROUP OY ska endast innehålla uppgifter om kunder i återförsäljarnas respektive länder.

8. Borttagande av information
Informationen kan avlägsnas på kundens begäran.

9. Registersäkerhet
Alla personuppgifter som registreras är konfidentiella. LAPPSET GROUP OYs datanätverk och utrustning där registret finns ska skyddas av en brandvägg och andra tekniska åtgärder så som datakryptering.